Regulamin sklepu


I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.avalon24.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie avalon24.pl, drogą emailową oraz telefoniczną.

2. Sklep jest prowadzony przez firmę (zwaną dalej Sprzedawcą):
Laboratorium Komputerowe AVALON s.c.
36-072 Świlcza 145 c
NIP. 819-00-01-649
Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2026/2001 prowadzonej przez Burmistrza Strzyżowa.

3. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem emailowym: sklep@avalon24.pl, za pośrednictwem formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.avalon24.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 178569912.

4. Określenie 'Klient' używane w niniejszym regulaminie oznacza konsumenta w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.


II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. Zamówienie zatwierdza się klikając przycisk "Potwierdzam zamówienie".

6. Podstawowym warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem email oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnego adresu internetowego (email).   

7. W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia, a w szczególności komunikacji z Klientem może być konieczne założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także śledzić stan realizacji zamówienia. Zakładając konto użytkownika i/lub składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach NIEZBĘDNYCH do realizacji zamówienia oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji. Dane te NIE ZOSTANĄ udostępnione firmom ani osobom trzecim. Klient ma wgląd oraz możliwość poprawiania swoich danych osobowych po zalogowaniu się do sklepu w zakładce 'Moje konto'. Na życzenie Klienta konto może zostać usunięte przez administratora sklepu.

8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 13:00, w soboty, w niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar powiększonej o koszty dostawy nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane. Wysyłka towaru następuje po wpływie zapłaty na konto sprzedawcy za wyjątkiem wysyłki za pobraniem.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać dane osobowe lub dane firmy wraz z NIP oraz zaznaczyć chęć otrzymania faktury w komentarzu do zamówienia.

12. Sklep prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

13. Wysyłka zamówionego towaru odbywa sposobem wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia. Opłata za wysyłkę określona jest cennikiem znajdującym się w dziale "Koszty wysyłki" na stronie internetowej sklepu www.avalon24.pl. Koszty wysyłki obejmują przygotowanie, pakowanie i dostarczenie towaru do Klienta. Sklep może stosować promocyjne stawki kosztów wysyłki, między innymi w zależności od wielkości zamówienia. Koszty wysyłki i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wymienione podczas procesu składania Zamówienia.


III. Zasady zakupów elektronicznych, czyli zakupu programów w wersji do pobrania

14. Zakup z możliwością natychmiastowego pobrania jest możliwy tylko dla programów przy których wyraźnie zaznaczono taką możliwość.

15. Po otrzymaniu zapłaty za zamawiany program, na ekranie podsumowującym zamówienie (Moje konto/Moje zamówienia) podany będzie "link" do pobrania zakupionego oprogramowania, który należy kliknąć i zapisać kupiony program na dysku komputera. Link do pobrania wysyłany zostanie także emailem na adres internetowy podany przez kupującego w czasie zakładania konta w sklepie internetowym www.avalon24.pl, a w przypadku zakupu bez zakładania konta na adres internetowy podany podczas składania zamówienia.

16. W razie przerwania procesu pobierania lub wystąpienia błędów transmisji ponowny dostęp do zakupionego oprogramowania możliwy jest przez 5 dni po zalogowaniu się na konto Klienta w sklepie lub za pomocą linka przesłanego emailem.

17. Pobierany program może być dodatkowo zabezpieczony hasłem. Hasło niezbędne do instalacji pobranego oprogramowania jest wysłane oddzielnym emailem po potwierdzeniu zapłaty przez system bankowy. Sklep www.avalon24.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnego adresu internetowego (email) podczas zakładania konta w sklepie www.avalon24.pl lub podczas składania zamówienia bez zakładania konta.


IV. Gwarancja, rękojmia, odstąpienie od Umowy

18. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

19. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można przesłać w formie elektronicznej na adres sklep@avalon24.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.avalon24.pl lub w formie pisemnej na adres sklepu podany w punkcie 2 niniejszego regulaminu, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej produktu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

20. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres Klienta,
- datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji lub numer zamówienia lub inne dane pozwalające niezawodnie potwierdzić zawarcie umowy sprzedaży której dotyczy reklamacja
- przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta,
- inne okoliczności uzasadniające reklamację.
W celu przyspieszenia procesu reklamacji zalecamy podanie adresu internetowego (email) Klienta.

21. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży zawarte w Kodeksie Cywilnym.


V. Prawo odstąpienia od umowy

22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

23. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

24. Zgodnie z zapisem Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, między innymi, w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

25. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedającego tj. LK Avalon s.c. 36-072 Świlcza 145c, tel/fax: 17 856 99 12, email: sklep@avalon24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, dostępny jest pod tym odnośnikiem:  http://avalon24.pl/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

26. By zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

27. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta, o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

28. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

29. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

30. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszty odesłania rzeczy do sprzedającego.  


VI. Poufność i bezpieczeństwo transakcji, polityka prywatności

31. Wszelkie dane osobowe podane w procesie zakładania konta Klienta niezbędne są JEDYNIE w celu szybkiej i sprawnej realizacji złożonych zamówień oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji. Dane te NIE ZOSTANĄ udostępnione firmom ani osobom trzecim.
Transakcje kartami kredytowymi realizowane są we współpracy z renomowanymi firmami Dotpay S.A. oraz Polcard S.A. UWAGA: Dane dotyczące kart kredytowych i kont naszych Klientów NIE SĄ przechowywane (ani nawet przetwarzane) na serwerach sklepu.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem właściwe jest prawo polskie.


VII. Spory

33. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

34. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

35. Ewentualne uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

36. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

Regulamin sklepu obowiązujęcy przed 25.12.2014 dostępny jest tu:

Poprzedni regulamin sklepu