Porusz Umysł Plus

Nowe

seria Porusz Umysł

Więcej szczegółów

59,90 zł

  • tradycyjna pudełkowa
  • elektroniczna do samodzielnego pobrania - natychmiast i bez kosztów wysyłki!

Porusz Umysł - program ogólnorozwojowy dla dzieci

 

W skład programu wchodzą:
- ćwiczenia językowe,
- ćwiczenia matematyczno-pamięciowe,
- ćwiczenia wzrokowo-słuchowe.

Edycja PLUS została wzbogacona o 20 zeszytów ćwiczeń opracowanych przez Mgr Dorotę Rudzińską-Friedel, pedagoga i terapeutę, autorkę merytoryczną edukacyjnych programów komputerowych Porusz Umysł oraz Progres. Ćwiczenia stanowią doskonałe rozwinięcie i uzupełnienie zadań zawartych w tych programach.

Przeznaczenie
Program komputerowy PORUSZ UMYSŁ narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy
i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu  który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

Zastosowanie
Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jest w szczególności przydatny w przypadkach:     
-dzieci z dezintegracją sensoryczną - brak współdziałania wszystkich systemów
zmysłowych, powodujący trudności szkolne deficyty, frustracje, brak równowagi
emocjonalnej, brak motywacji do nauki
-dzieci z dysleksją
-dzieci nadpobudliwie psychoruchowo
-dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacja wzrokowo-ruchową
-dzieci zdolne mogą dzięki programowi PORUSZ UMYSŁ przyspieszyć tempo nauki
-dorośli uczący się również rozwijają dzięki programowi swoje umiejętności w zakresie szybszego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

Deficyty występujące najczęściej u dzieci:
-brak koncentracji uwagi
-brak koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
-słabe procesy pamięci
-powolny proces przetwarzania informacji
-zaburzona analiza i synteza wzrokowa i słuchowa
-nadpobudliwość psychoruchowa
-brak równowagi emocjonalnej
-brak sukcesów szkolnych - frustracje, brak motywacji do nauki

Powstaje pytanie Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces? - Odpowiedzią jest
program - Porusz Umysł!

Do domu i szkoły
Sposób konstrukcji programu zapewnia duży stopień uniwersalności zastosowania.
Dzięki temu programu można używać zarówno w domu jak i w placówkach pedagogicznych. W domu dziecko bez trudu poradzi sobie z obsługą programu, a współpraca rodzica, czy opiekuna sprowadzi się do pomocy w trudniejszych ćwiczeniach. W szkołach zaś, rolę opiekuna przejmuje nauczyciel, mogący jednocześnie pracować z całą grupą uczniów.

Zastosowane metody
Do opracowania programu wykorzystano techniki pracy terapeutycznej oparte na metodach:
* Sensorycznej Integracji
* Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
* Metody Dobrego Startu
* Metody 18 struktur Wyrazowych
* Metody relaksacyjne-muzykoterapia

Realizacja ćwiczeń w programie PORUSZ UMYSŁ to trening zmysłowy, logicznego
myślenia, pamięci, słowotwórczy.

Zadania wpływają na:
-koncentrację uwagi
-koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
-spostrzegawczość
-różnicowanie
-analizę i syntezę wzrokowo-słuchową
-procesy logicznego myślenia
-szybkość reakcji na bodźce
-procesy pamięci
-czytanie, pisanie
-liczenie - myślenie matematyczne
-kształtowanie wyobraźni
-procesy słowotwórcze
-rozumienie słyszanego tekstu
-rozumienie czytanego samodzielnie tekstu

Realizacja programu
Sposób realizacji programu (interfejs, komunikacja, udzielanie odpowiedzi, wyniki) dostosowane są też do potrzeb i wymagań dzieci. Wszystkie zadania i ćwiczenia są szczegółowo opisane i omówione. Występujące w programie postacie profesora i jego asystentki    
 
Praca z programem odbywa się w przyjemnej bezstresowej atmosferze. Nowoczesna multimedialna forma realizacji łączy w sobie bogatą zawartość merytoryczną z atrakcyjną zabawą z komputerem. Dziecka nie trzeba zmuszać do wykonywania ćwiczeń - wykonuje je samodzielnie z przyjemnością, ciesząc się z osiąganych postępów.
Konstrukcja Porusz Umysł pozwala też na wspólną zabawę dzieci i rodziców. Takie zachowania pogłębiają więzy rodzinne i najbardziej stymulują do pracy.     

Zawartość merytoryczna
Jest dziełem specjalistów zajmujących się w praktyce zagadnieniami rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży. Wieloletnie doświadczenie osób tworzących program zaowocowało jego uniwersalną konstrukcją, pozwalającą na bezproblemowe zastosowanie go zarówno w warunkach domowych jak i szkolnych.  
 
Rekomendacje
Program PORUSZ UMYSŁ uzyskał bardzo przychylne opinie i rekomendacje
środowisk naukowych. Pozytywne opinie wyrazili między innymi:
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Jolanta Dyrda z Uniwersytetu Gdańskiego
Dr W. Loebl z Uniwersytetu Gdańskiego
Dr M. Bidzan z Uniwersytetu Gdańskiego

Budowa programu
Pełna wersja programu komputerowego PORUSZ UMYSŁ jest podzielona na dwie zasadnicze sekcje: NAUKĘ i ZABAWĘ.
Wszystkie ćwiczenia wykonywane są na trzech lub czterech poziomach zgodnie z zasadą stopniowania trudności (do wyboru 3 stopnie trudności każdego zadania).

W części ZABAWA znajdują się następujące kategorie ćwiczeń:
Wzrokowo-ruchowe - 14 rodzajów ćwiczeń
Pamięciowo-logiczne - 11 rodzajów ćwiczeń
Językowe - 9  rodzajów ćwiczeń
Ruchowe - 9 typów ćwiczeń

Jak widać w całym programie jest aż 43 rodzaje ćwiczeń różnego rodzaju, których trudność jest stopniowana przez użytkownika. Każde ćwiczenie składa się z kilku zadań podzielonych na 3 stopnie trudności.

W sekcji NAUKA mamy do wyboru trzy grupy zaawansowania, a w każdej z nich szereg zadań i ćwiczeń ułożonych w przemyślanej kolejności, stymulującej i rozwijającej poszczególne zdolności i umiejętności.  

Budowa programu pozwala dziecku spokojnie, bez niepotrzebnego napięcia i stresu rozwiązywać zadania w swoim tempie.

Podsumowanie
Program komputerowy PORUSZ UMYSŁ to wszechstronna i wielopoziomowa pomoc stymulująca rozwój procesów intelektualnych i umysłowych. Prowadząca, poprzez trening, do prawidłowych funkcji nauki i uczenia się.
Jako końcowe podsumowanie przytaczamy fragment recenzji dr Marioli Bidzan:

"Niewątpliwą zaletą tego programu terapeutycznego jest to, że posiada konstrukcję bliską współczesnym dzieciom i młodzieży zainteresowanych technologią informacyjną, stymuluje rozwój różnych funkcji, proponowane ćwiczenia skonstruowane są w sposób uwzględniający najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, są one bardzo różnorodne, niemonotonne. To sprawia, że "Porusz umysł" jest znakomitym programem nie tylko dla osób przejawiających dysfunkcje, ale i dla dzieci bez jakichkolwiek problemów w tym zakresie".

Wymagania sprzętowe
Niskie i uniwersalne wymagania sprzętowe pozwalają korzystać z programu na praktycznie każdym komputerze typu PC.
Szczegółowe wymagania są następujące: komputer typu PC z procesorem Pentium 200 MHz, system Windows 95, 98, ME, XP, NT, 2000. Vista, 7, 8.

Opinie o programie
W polskich mediach ukazało się wiele pozytywnych opisów i recenzji programu Porusz Umysł. Zamieszczone zostały one m.in. w pismach: Cybermycha, Enter, Chip, Polityka, PC Format, Enter, PCWK oraz wielu dziennikach i pismach lokalnych.

Poniżej zamieszczamy recenzje, opinie i rekomendacje uzyskane przez Porusz Umysł od wybitnych specjalistów z dziedziny technologii kształcenia, pedagogiki oraz psychologii.   

 

 

 

prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
Kierownik Zakładu Technologii Kształcenia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  


Opinia o programie "Porusz umysł"
autorstwa mgr Doroty Rudzińskiej-Friedel i mgr Beaty Grzenkowicz

 

Program PORUSZ UMYSŁ jest programem komputerowym wspomagającym rozwój
psychoruchowy dzieci i młodzieży. Może być wykorzystany do podniesienia umiejętności kształtowanych w trakcie edukacji szkolnej. Rozpiętość możliwości tego programu jest znaczna, ponieważ może być on wykorzystany zarówno do usuwania deficytów w zakresie osiągnięć szkolnych i rozwojowych, jak również do zapobiegania tym niepożądanym zjawiskom.

Od strony dydaktycznej program został dobrze skonstruowany, jego struktura jest przemyślana, sprzyja motywowaniu do działania i poprzez to szybkiemu zdobywaniu wiedzy. Charakter programu, dobór ćwiczeń wskazują, że autorki z dobrym skutkiem korzystają
z empirycznych doświadczeń w pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w układzie zadanie - wynik, co sprzyja trenowaniu różnych umiejętności intelektualnych.

Program skierowany jest do dzieci:

-    z różnymi deficytami:
-    brakiem koncentracji uwagi, trudnościami wzrokowo-ruchowo-słuchowymi;
-    słabymi procesami pamięci;
-    zaburzeniami w zakresie analizy, syntezy wzrokowej i słuchowej;
-    trudnościami w przetwarzaniu informacji;
-    zdolnych, pragnących doskonalić swoje umiejętności np. przyspieszyć tempo
nauki;
-    nie odnoszących sukcesów szkolnych, posiadających słabą motywację do nauki.

Program "Porusz umysł" może być także wykorzystany przez dorosłych do zwiększenia szybkości uczenia się oraz rozwoju różnych umiejętności intelektualnych np.: logicznego myślenia.

Analizując przydatność programu w pracy z dziećmi, na uwagę zasługuje wielość wykorzystanych metod terapeutycznych, tj.: sensorycznej integracji, kinezjologii edukacyjnej
P. Dennisona, metody dobrego startu, metody 18 struktur wyrazowych, metody relaksacyjne - muzykoterapia.

Program komputerowy "Porusz umysł" umożliwia pracę na różnych poziomach wiekowych, gdzie każdy poziom ma trzy lub cztery stopnie trudności. Posiada też część poświęconą nauce
i część poświęconą zabawie.

Reasumując, program "Porusz umysł" jest bardzo dobrą pomocą dydaktyczno - terapeutyczną przydatną w szkole, placówkach diagnozująco - terapeutycznych oraz do pracy indywidualnej
w domu. Gratuluję autorkom pomysłu i opracowania dobrego programu należącego do nielicznych tego typu programów komputerowych wykorzystywanych w Polsce.
Gorąco popieram jego rozpowszechnianie w polskiej szkole.


prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA
 

 

 

dr Mariola Bidzan
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Zakład Psychologii Klinicznej


RECENZJA


Program komputerowy "Porusz umysł" opracowany przez Panie: mgr Dorotę Rudzińską-Friedel oraz mgr Beatę Grzenkowicz to ogólnorozwojowy program terapeutyczny skierowany do osób mających problemy związane z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, m.in.
z dezintegracją sensoryczną, niesprawnością ruchową, nadpobudliwością psychoruchową.

Składa się on z różnorodnych, stopniowanych pod względem trudności ćwiczeń mogących wpływać na usprawnienie takich funkcji, jak: koncentracja uwagi, spostrzeganie, analiza
i synteza wzrokowa, słuchowa, myślenie logiczne i abstrakcyjne, rozumienie matematyczne, pamięć krótkotrwała i długotrwała.

Proponowane przez Autorki ćwiczenia wywodzą się z różnych nurtów terapeutycznych
i bazują na różnorodnych metodach, m.in. Metodzie Dobrego Startu, Kinezjologii Dennisona, metodzie relaksacyjnej.

Instrukcje podane są w bardzo prostej formie, istnieje możliwość wyboru ćwiczenia na określonym poziomie trudności, to sprawia, że program jest uniwersalny, uwzględnia potrzeby oraz możliwości każdego dziecka.

Niewątpliwą zaletą tego programu terapeutycznego jest to, że posiada konstrukcję bliską współczesnym dzieciom i młodzieży zainteresowanych technologią informacyjną, stymuluje rozwój różnych funkcji, proponowane ćwiczenia skonstruowane są w sposób uwzględniający najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, są one bardzo różnorodne, niemonotonne.
To sprawia, że "Porusz umysł" jest znakomitym programem nie tylko dla osób przejawiających dysfunkcje, ale i dla dzieci bez jakichkolwiek problemów w tym zakresie.

Program ten powinien wzbogacić kanon metod terapeutycznych stosowanych zarówno
w placówkach zajmujących się reedukacją osób z różnymi dysfunkcjami, jak i w szkolnictwie ogólnodostępnym, w nauczaniu zintegrowanym, szczególnie w klasach integracyjnych (uczniowie pracują z jednym programem na różnych poziomach), co poza walorami poznawczymi, stymulującymi z pewnością miałoby korzystny wpływ na pozytywne motywowanie, umiejętność przezwyciężania trudności, a także na prawidłowy rozwój samooceny.


dr Mariola Bidzan
PSYCHOLOG KLINICZNY
GD 0011

 

 

 

dr Wirginia Loebl
Zakład Pedagogiki Specjalnej I.P.
Uniwersytet Gdański
Instytut Pedagogiki

 

RECENZJA


Program ogólnorozwojowy "Porusz Umysł" został opracowany przez Dorotę Rudzińską-Friedel - pedagoga specjalnego, terapeutę, Beatę Grzenkowicz - polonistkę oraz informatyków z Alien System.

Program komputerowy "Porusz Umysł" przeznaczony jest głównie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z dezintegracją sensoryczną, nadpobudliwością psychoruchową, niesprawnością ruchową. Przy konstruowaniu programu wykorzystano elementy różnych metod terapeutycznych: Dobrego Startu, Sensorycznej Integracji, Kinezjologii P.Dennisona, 18 Struktur Wyrazowych i innych. Pełna wersja programu podzielona jest na trzy poziomy oraz wersję zabawy i nauki.

Program ten jest bardzo wartościową pomocą dydaktyczną. Zapewne przyczyni się do rozwoju i usprawniania wielu podstawowych funkcji intelektualnych dzieci. Wykorzystanie komputera, atrakcyjność ćwiczeń, jasność instrukcji zwiększy motywację dzieci do nauki
i daje dużo satysfakcji podczas wykonywania zadań.

Proponowany program ćwiczeń stanowi przemyślany zbiór różnorodnych zadań, których celem jest integrowanie i usprawnianie czynności umysłowych.

Ze względu na przedstawione powyżej walory programu "Porusz Umysł", uważam, że należy go rozpowszechniać. Wzbogaci on repertuar nowoczesnych środków dydaktycznych służących rozwojowi dziecka.


dr Wirginia Loebl
dr Jolanta Dyrda
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Gdański


REKOMENDACJA


Przedstawiony materiał programu "Porusz Umysł" zawiera opracowanie i charakterystykę ćwiczeń w formie tekstu oraz wersję demonstracyjną programu komputerowego na płycie
CD-ROM. Autorami programu są: Beata Grzenkowicz, Dorota Rudzińska-Friedel oraz zespół informatyków "Alien System".

Praca z dziećmi dyslektycznymi w zakresie terapii pedagogicznej wymaga od pedagoga posiadania bogatego warsztatu metod i środków dydaktycznych. Zapobiega to monotonii
w trakcie zajęć, a przez to motywuje dzieci do pracy. Zagadnienie utrzymania gotowości uczestniczenia w ćwiczeniach stanowi jeden z ważniejszych problemów pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

Rekomendowany program stanowi cenny materiał stymulujący motywację uczestników
i uzupełniający program zajęć terapeutycznych. Do opracowania programu wykorzystano elementy metod stanowiących najnowsze tendencje w terapii trudności dyslektycznych, zaś autorzy w interesujący sposób skonstruowali ćwiczenia zawierające istotę tych metod.

Najcenniejszy wkład autorów stanowi taki układ programu, który umożliwia usprawnianie
różnorodnych trudności i dysfunkcji, zachowując zasadę stopniowania trudności. Wysoki poziom graficzny programu, zarazem dbałość o szczegóły stanowią o atrakcyjności gry dla odbiorców. Autorzy wykazali się doskonałą znajomością problematyki trudności w uczeniu się
o podłożu dyslektycznym, lecz nie adresują swojego programu wyłącznie do grupy uczniów
z takimi potrzebami.

Program "Porusz Umysł" rozwija możliwości percepcyjne każdego ucznia, przyśpiesza
i ułatwia uczenie się oraz zapamiętywanie wiadomości, zwiększa zdolność koncentracji uwagi.

Polecając program jako materiał uzupełniający realizację zajęć terapii pedagogicznej, życzę autorom równie udanych kontynuacji.


dr Jolanta Dyrda
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Gdański

 

Uwaga: szkoły zdecydowane na używanie programu w celach edukacyjnych prosimy o zapoznanie się z ofertą dla szkół.

System operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8 lub 10
Komputer: PC z procesorem min. 1 GHz

Pobierz

PU_Demo.exe

Wersja demonstracyjna programu Porusz Umysł.

Pobierz (39.82M)

Porusz Umysł w oknie

poprawka do uruchamiania programu w oknie

Pobierz (5.36M)